karta dań

Baked fish

Mackerel – carcass (100 g)

8,00 zł

Rainbow trout – carcass (100 g)

8,50 zł

Cod - fillet (100 g)

10,00 zł

Halibut (100 g)

10,50 zł

Salmon – fillet (100 g)

12,00 zł

Halibut in herbs (100 g)

11,50 zł

Salmon fillet, sweet (100 g)

13,00 zł

Zander – fillet (100 g)

15,80 zł